Ново в „Държавен вестник” от 01.12. до 15.12.2009 г.

Брой 95от01.12.2009г.

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за водите
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

Брой 96от04.12.2009г.

 • Решение № 921 от 2 декември 2009 г. за допълнение на Решение № 739 на Министерския съвет от 2008 г. за разместване на почивни дни през 2009 г.,

Брой 97от08.12.2009г.

 • Постановление № 284 от 30 ноември 2009 г. за изменение и допълнение на Наредбата за етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях
 • Договор между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар за взаимно насърчаване и защита на инвестициите
 • Наредба за изменение на Наредба № H-17 от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ

Брой 98от11.12.2009г.

 • Постановление № 289 от 3 декември 2009 г. за приемане на Списък на оръжията и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, кои­то подлежат на контрол при внос и за одобряване на Тарифа за таксите, кои­то се събират от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание
 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2001 г. за условията и реда за избор на български превозвач за осъществяване на превоз на моторни превозни средства и пътници с кораби в българо-румънския участък на р. Дунав
 • Наредба за изменение на Наредба № 1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол

Брой 99от15.12.2009г.

 • Закон за държавния бюджет на Република България за 2010 г.
 • Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г.
 • Постановление № 293 от 7 декември 2009 г. за приемане на Наредба за плаването и граничния режим във вът­решните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на Република България на български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, както и извършване на водноатракционни услуги с тях

 
Публикувана: 16 Декември 2009 г. 12:12:59
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...
23 Октомври 2018
Посолството на Казахстан в София и БТПП организират информационна презентация
още...
22 Октомври 2018
Близо 18 000 земеделци декларираха доходите си за месец
още...

Още новини