Ново в „Държавен вестник” от 01.12. до 15.12.2009 г.

Брой 95от01.12.2009г.

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за водите
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

Брой 96от04.12.2009г.

 • Решение № 921 от 2 декември 2009 г. за допълнение на Решение № 739 на Министерския съвет от 2008 г. за разместване на почивни дни през 2009 г.,

Брой 97от08.12.2009г.

 • Постановление № 284 от 30 ноември 2009 г. за изменение и допълнение на Наредбата за етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях
 • Договор между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар за взаимно насърчаване и защита на инвестициите
 • Наредба за изменение на Наредба № H-17 от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ

Брой 98от11.12.2009г.

 • Постановление № 289 от 3 декември 2009 г. за приемане на Списък на оръжията и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, кои­то подлежат на контрол при внос и за одобряване на Тарифа за таксите, кои­то се събират от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание
 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2001 г. за условията и реда за избор на български превозвач за осъществяване на превоз на моторни превозни средства и пътници с кораби в българо-румънския участък на р. Дунав
 • Наредба за изменение на Наредба № 1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол

Брой 99от15.12.2009г.

 • Закон за държавния бюджет на Република България за 2010 г.
 • Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г.
 • Постановление № 293 от 7 декември 2009 г. за приемане на Наредба за плаването и граничния режим във вът­решните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на Република България на български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, както и извършване на водноатракционни услуги с тях

 
Публикувана: 16 Декември 2009 г. 12:12:59
 Новини

05 Декември 2017
Регионални профили: показатели за развитие 2017
още...
17 Ноември 2017
Уебинар „Пазарни възможности за европейския земеделски бизнес, в контекста на Споразумението за свободна търговия ЕС–Япония”
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...
09 Ноември 2017
Предложени са промени в Закона за туризма
още...
09 Ноември 2017
БТПП издава сертификати на класираните фирми в ТОП 100 и ТОП 1500+
още...

Още новини