Технически университет – София

Технически университет – София

ТУ – София е първото техническо висше училище в България. Неговата мисия е да задоволи потребностите на обществото за отлично подготвени специалисти в областта на инженерните специалности и за научноизследователски и научно-приложни резултати, ориентирани към индустрията. Проекти

Медицински университет – София

Медицински университет – София

Медицинският университет в София е най-старото училище за висше медицинско образование в България. Има филиал във Враца. Университетът е акредитиран от НАОА и е с най-добра традиция в грантовото финансиране на научни изследвания. Проекти

Медицински Университет – Пловдив

Медицински Университет – Пловдив

Медицински Университет – гр. Пловдив е държавно висше медицинско училище, юридическо лице, с предмет на дейност – подготовка и повишаване квалификацията на специалисти в областта на медицината и здравеопазването и провеждане на научно-медицинска дейност. Проекти

Институт по зеленчукови култури (ИЗК) ”Марица”

Институт по зеленчукови култури (ИЗК) ”Марица”

Институт по зеленчукови култури (ИЗК) ”Марица”, Пловдив е национален изследователски център за научна, научно-приложна и обслужваща дейност в областта на селекцията на зеленчукови култури и картофи и технологиите за отглеждането им. Разположен е в Тракийската равнина – най-големия зеленчукопроизводителен район в България. Той е научно звено в структурата на Селскостопанска академия. Постиженията на учените от ИЗК ”Марица”…

АгроБиоИнститут (АБИ)

АгроБиоИнститут (АБИ)

АГРОБИОИНСТИТУТ (АБИ) е създаден през 2000 г. АБИ е правоприемник на Централна лаборатория по молекулярна генетика и генетична биотехнология (генно инженерство), създадена през 1985 г. към Селскостопанска Академия, преименувана като Централна лаборатория по генетично инженерство, прераснала през 1989 г. в Институт по генетично инженерство. От 2003 г. седалището на АБИ е в Биологически факултет на Софийски университет “Св….

Университет по хранителни технологии – Пловдив

Университет по хранителни технологии – Пловдив

Университетът по хранителни технологии (УХТ) в Пловдив има богата шестдесет и пет годишна история и забележителни традиции. Той е един от най-важните центрове в България в областта на хранителната наука и технологиите, единствени по рода си на Балканския полуостров. Проекти

София Тех Парк АД

София Тех Парк АД

София Тех Парк е първият научно-технологичен парк в България. Приоритетните области за развитие и дейност на София Тех Парк са информационни и комуникационни технологии, науки за живота, зелени енергии, образование, предприемачество, иновации, подкрепа на стартиращия бизнес. Проекти

Край на съдържанието

Край на съдържанието