Университет по хранителни технологии – Пловдив

Университет по хранителни технологии – Пловдив

Университетът по хранителни технологии (УХТ) в Пловдив има богата шестдесет и пет годишна история и забележителни традиции. Той е един от най-важните центрове в България в областта на хранителната наука и технологиите, единствени по рода си на Балканския полуостров. Проекти

София Тех Парк АД

София Тех Парк АД

София Тех Парк е първият научно-технологичен парк в България. Приоритетните области за развитие и дейност на София Тех Парк са информационни и комуникационни технологии, науки за живота, зелени енергии, образование, предприемачество, иновации, подкрепа на стартиращия бизнес. Проекти

Браншов съюз на кожарската, кожухарската, обувна и галантерийна промишленост

Браншов съюз на кожарската, кожухарската, обувна и галантерийна промишленост

Като единствен национален представител на фирмите от кожаро, обувния и кожено галантериен бранш мисията на съюза е да подпомага активно своите членове с цел подобряване на конкурентоспособността им на международния пазар, да защитава българските производители и търговски марки от нелоялна конкуренция и др. Стремежът е да се доизгради, доразвие и все повече да се утвърждава,…

Търговско индустриална камара Плевен

Търговско индустриална камара Плевен

Търговско индустриална камара Плевен е регистрирана през м. август 1991г. като независима обществена организация с доброволен принцип на членство. Създадена е от местни фирми и организации като неправителствена нестопанска организация с идеална цел съгласно Закон за лицата и семейството, за подпомагане, насочване, насърчаване, представителство и защита интересите на своите членове. Търговско индустриална камара Плевен работи…

Край на съдържанието

Край на съдържанието