Discovered Spaces

Discovered Spaces

Неправителствена организация със седалище в Пловдив, България, чиято мисия е: да изучава културата на изолирани и малцинствени групи; създаване на възможности за развитие на техния потенциал и пълноценното им включване в обществото; да изгражда мостове и създава условия за диалог и сътрудничество между различни социални групи; овластяване на младите хора чрез културни и образователни дейности….

Браншов съюз на кожарската, кожухарската, обувна и галантерийна промишленост

Браншов съюз на кожарската, кожухарската, обувна и галантерийна промишленост

Като единствен национален представител на фирмите от кожаро, обувния и кожено галантериен бранш мисията на съюза е да подпомага активно своите членове с цел подобряване на конкурентоспособността им на международния пазар, да защитава българските производители и търговски марки от нелоялна конкуренция и др. Стремежът е да се доизгради, доразвие и все повече да се утвърждава,…

Търговско индустриална камара Плевен

Търговско индустриална камара Плевен

Търговско индустриална камара Плевен е регистрирана през м. август 1991г. като независима обществена организация с доброволен принцип на членство. Създадена е от местни фирми и организации като неправителствена нестопанска организация с идеална цел съгласно Закон за лицата и семейството, за подпомагане, насочване, насърчаване, представителство и защита интересите на своите членове. Търговско индустриална камара Плевен работи…

Край на съдържанието

Край на съдържанието