Русе – Техноресурс АД

Русе – Техноресурс АД

Предмет на дейност: Търговия в страната и чужбина с материални ресурси и средства за производство, производство и реализация на селскостопански, хранителни, промишлени и битови стоки, пласментно-снабдителна дейност и услуги, включително автосервизни и транспортни, отдаване на площи под наем, комисионни и лизингови сделки, търговско представителство и посредничество и всякакви други, незабранени от закона дейности. Търговско представителство…

СЕТ АД

СЕТ АД

Предмет на дейност: Проектантска, инженерингова, внедрителска, дистрибуторска и произодствена дейност в страната и в чужбина в областта на печатните платки /с и без електронни елементи/ за електрониката и машиностроенето; електронни и електронно-механични изделия; външна и вътрешна търговска дейност; транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина; консултантска дейност в областта на финансите и счетоводството, включително…

Сребърна – ООД ООД

Сребърна – ООД ООД

Предмет на дейност: Търговия, снабдяване, дървообработване, извършване на услуги, изкупуване и преработка на диворастящи продукти, спедиторска дейност, внос, износ, реекспорт и туризъм, работа по договори с горските стопанства, други фирми и организации. Допълнителен предмет на дейност – дърводобив, производство на фиданки, залесяване, лесокултурна дейност, лов, дивечовъдство, транспортна дейност, ново строителство, строително-ремонтни работи, селскостопанска дейност.

Тони- Стефан Русанов ЕООД

Тони- Стефан Русанов ЕООД

Предмет на дейност: Търговска дейност в страната и чужбина, внос и износ на стоки; вътрешни и международни превози на пътници и товари; рекламна дейност; комисионерска дейност; спедиторска дейност; търговска дейност със стопанска продукция и зърнени култури; търговска дейност с нефтени деривати и газ; консултантска, инвеститорска и дизайнерска дейност; компютърна модулация; шивашка дейност; отдаване на помещения…

Фалко-Пенка Соколова ЕТ

Фалко-Пенка Соколова ЕТ

Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговска дейност, производство и търговия с хранителни, селскостопански и промишлени стоки, облекло и обувки, представителство, посредничество и агентство на български и чужди физически и юридически лица, юридически, административни, счетоводни и преводачески услуги, рекламна и импресарска дейност, хотелиерство и ресторантъорство, производство и ремонт на електронна апаратура, софтуерни разработки и услуги,…

Химснаб БГ АД

Химснаб БГ АД

Предмет на дейност: Отдаване под наем на недвижими имоти и предоставяне на товаро-разтоварни, складови, логистични и друг вид услуги; внос, износ, реекспорт, бартерни, комисионни, посреднически и други специфични вътрешни и външнотърговски сделки; търговия на едро и дребно със суровини, материали, продукти и други стоки; лизинг, консигнация, финансов и стоков маркетинг; представителство и посредничество на местни…

Край на съдържанието

Край на съдържанието