АБВ-Русе ЕООД

ЕИК: 040154198

abv@elits.rousse.bg

Company placeholder

Предмет на дейност: Научно – изследователска, проектантска, консултантска, конструктивна, технологична, внедрителска, инвестиционна, консигнационна, търговска, инженерингова, маркетингова, сервизна дейности в страната и чужбина, разработване, разпространение, търговия с програмни продукти, компютри и компютърни системи. Лизингова дейност, рекламни услуги, изработване на макети на сгради, машини и съоръжения, организиране на делови срещи, изложби, производство, събиране, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция, посредничество, хотелиерство, туристически, екскурзоводни, педагогически услуги, бартерни сделки, преводачески услуги, изграждане и експлоатация на заведения за обществено хранене. Допълнителен предмет на дейност: вътрешна и външна търговия на едро с лекарствени средства /след лицензиране/, търговия със спортно и ловно оръжие, боеприпаси за тях /след лицензиране/, международен транспорт, спедиция и туризъм, производство на промишени и непромишлени стоки и изделия; инвестиционна дейност в областта на строителството, изпълнение на строителни, инвестиционни проекти във всичките им фази, промишлено, гражданско и ремонтно строителство, извършване експертни оценки на недвижимо имущество. Проектиране и изпълнение на обекти от системата на телекомуникационната и съобщителна дейност и оптически кабели.