Издаване и заверка на сертификати за произход форма “А”, съгласно Общата система за преференции (GSP)

За да могат българските износители да ползват преференции при вноса на стоки в други страни е необходимо тези стоки да отговарят на определени условия. Прието е страната-износителка да докаже, че изнасяната стока е изцяло произведена в нея или е претърпяла достатъчна степен на преработка, съобразно приетите преференциални схеми. Удостоверяването и доказването на това обстоятелство се извършва със сертификат форма“А“. РТИК, чрез представителството на БТПП, издава Сертификатът форма „А“ в 1 оригинал и три копия, по искане на българска фирма-износител. Попълва се четливо на английски или френски езици. Бланките за този сертификат са специални, изработени в съответствие с изискванията на Общата система за преференции. сертификати за произход форма „А“.


За издаването на сертификат форма „A“ се изисква:

  • писмо или фактура от производителя на стоката, даващо възможност за точно определяне произхода на изнасяната стока, в съответствие с преференциалните правила
  • сертификат за качество
  • фитосанитарен сертификат (при износ на стоки от растителен произход
  • ветеринарен сертификат (при износ на стоки от животински произход)
  • анализно или лабораторно свидетелство (при износ на лекарства, козметика, медикаменти, химически препарати и др.)
  • друг документ, от който може да се установи произходът на стоката

При попълването на сертификат форма „A“ най-важно е правилно да се определи – критерия за произход. В него се попълва съответният индекс, отговарящ на критериите за произход на стоката, в съответствие с правилата и преференциалните схеми на страната по вноса.
При определянето на произхода на стоката се прилагат основно два критерия:
Когато стоката е изцяло произведена в Р България с български суровини и материали.
Ако стоката е произведена в Р България, като при производството й са използвани вносни суровини и материали, е необходимо тя да е претърпяла достатъчна степен на преработка или обработка, така че да придобие местен (български) произход.

В практиката, правилото за „достатъчна степен на преработка“ може да се изрази чрез:
смяна на митническия код на готовото изделие, в сравнение с митническите позиции на използваните при производството вносни суровини и материали;
списък на преработките, чието извършване дава възможност на стоките с вносни суровини да придобият български произход. Всяка страна, предоставяща на Р България преференции сама изготвя този списък; правилотото за процент „ад валорем“, когато процентът на стойността на използването при производството на стоката вносни суровини и материали не надвишават определен процент, определен от страната по вноса, изчислен към ФЗЦ на готовото изделие.

Декларацията към сертификата за произход трябва да бъде подписана и подпечатана от представляващия фирмата или от лице с нотариално заверено пълномощно. В случай, че фирмата не е регистрирана в Единния Търговски Регистър на БТПП, фирмата задължително представя копие от съдебната регистрация на фирмата и Удостоверение по БУЛСТАТ или удостоверение от Агенцията по вписванията.

Албена Генова (Нова)

Координатор:


Албена Генова
Експерт БТПП в РТИК

За консултации:


Т: +359 82 825878
Е: agenova@rcci.bg

Адрес:


бул. „Цар Фердинанд“ 3A,
Русе 7000