Посланици на зелената промяна

Посланици на зелената промяна

Русенска търговско-индустриална камара вижда бъдещето на региона през призмата на иновациите и новите идеи, ефективният диалог между частния и публичния сектор, както и изграждането на модерна предприемаческа култура. Гледайки към…

GenZ4GreenDeal – Generation Z for community development and sustainability

GenZ4GreenDeal – Generation Z for community development and sustainability

Общата цел на проекта е да повиши компетенциите на младите хора за положителни действия, насочени към развитието и устойчивостта на общностите чрез подкрепата на организации на гражданското общество, местни общности…

GEOLAND – Цифрови Образователни Геоинформатични Методологии за Мониторинг на Ландшафта

GEOLAND – Цифрови Образователни Геоинформатични Методологии за Мониторинг на Ландшафта

Лицата, вземащи решения през 21 век, са изправени пред отговорността да се справят с нови и все по-сложни екологични предизвикателства за опазване на общественото здраве и екологията. Едно тях касае…

SMART VILLAGE – Развитие на селския туризъм чрез кръгова икономика и социални иновации

SMART VILLAGE – Развитие на селския туризъм чрез кръгова икономика и социални иновации

Основната цел на проекта е създаване на нова образователна учебна програма за придобиване на нови основни цифрови умения и компетенции за над 900 нискоквалифицирани възрастни, засегнати от пандемичната криза COVID-19 и по-конкретно за лица, живеещи в селски райони от поне 9 европейски местни общности.

ENVICONTEH – Интегрирани системи за мониторинг и контрол на отпадъчните води, качеството и сигурността на текстилните продукти, търгувани в Румъния и България

ENVICONTEH – Интегрирани системи за мониторинг и контрол на отпадъчните води, качеството и сигурността на текстилните продукти, търгувани в Румъния и България

Цел на проекта: Създаване на съвместна краткосрочна, средносрочна и дългосрочна стратегия, специфична за трансграничния регион в областта на опазването на околната среда, ефективната валоризация на природните ресурси и за насърчаване…

Eco-force – Съвместни действия за еко-отговорни трансгранични МСП

Eco-force – Съвместни действия за еко-отговорни трансгранични МСП

Цел на проекта: Повишаване на информираността относно опазването и управлението на околната среда в трансграничната зона между Румъния и България. Целта е да се насърчи природосъобразно поведение сред някои от…

Ecotips 2.0 “Да се даде възможност на малкия бизнес да намали своя отпечатък върху околната среда”

Ecotips 2.0 “Да се даде възможност на малкия бизнес да намали своя отпечатък върху околната среда”

Цел на проекта: Ecotips 2.0 е проект, предназначен да прехвърли иновативна и атрактивна система за ПОО в съответствие с текущата необходимост от повишаване на конкурентоспособността на микробизнеса и нарастващото търсене…

Лятна еко-академия

Лятна еко-академия

Цел на проекта: Целта на проекта беше да се създаде модел на успешна практика за разширяване и усъвършенстване на учебната програма според европейските стандарти. Местоположение: Русе Резултати: Партньор(и) по проекта:…

Изграждане на капацитет за партньорства НПО-бизнес

Изграждане на капацитет за партньорства НПО-бизнес

Цел на проекта: Изграждане на капацитета на екологични НПО от България, Румъния и Македония за установяване на работещи партньорства с бизнес организации и публични власти за участие в прилагането на…

Подкрепа за популяризиране на Схемата за управление и одит на околната среда (EMAS) в България

Подкрепа за популяризиране на Схемата за управление и одит на околната среда (EMAS) в България

Цел на проекта: Повишаване на капацитета на гражданското общество за активен принос в процеса на присъединяване към ЕС и прилагането на достиженията на правото на ЕС и българското законодателство, свързани…

Край на съдържанието

Край на съдържанието