История

Като наследник на вилаетския Русчук, след Освобождението град Русе е един от най-важните центрове на младата българска държава. И точно тук инициативните и делови търговци, индустриалци и предприемачи на града за първи път в България основават Търговска камара – едно ново сдружение за нашите земи, което си поставя за цел да събере интелекта и инициативата на търговско-производителните слоеве от населението, да защитава интересите им и да служи като съвещателен орган на правителството по въпросите за икономическото развитие на страната.

RCCI History 1

В първите години след Освобождението Русе е най-голям град и икономически център на Княжество България. Важното значение на града се определя от бързото му индустриално развитие и традиционните търговски връзки, които поддържа с дунавските страни. Международните търговски контакти дават възможност на немалка част от русенското търговско-занаятчийско съсловие още в пред-освобожденската епоха да осъществи първоначално натрупване на капитали. И доста рано, още през 80-те и началото на 90-те години на XIX-ти век век, русенци се отърсват от дотогавашните си разбирания за използването на свободния капитал.

RCCI History 2

Те създават първите акционерни дружества в страната: Акционерно спестително дружество “Гирдап” (1881 г.), Първо българско застрахователно акционерно дружество “България” (1890 г.), “Българска търговска банка” (1895 г.) и др. Към 1890 г. в Русе има 14 по-големи предприятия от фабричен тип на металообработващата, химическата, хранителната, керамичната, кожарската и др. индустрии. Значителен растеж отбелязва и търговията. Само в периода от 1885 г. до 1903 г. в града са регистрирани 135 търговски фирми.

В тези условия през 1889-1890 г. в кафето на Оханес Енкарниян на ул. “Княжеска”, се замисля създаването на търговска организация – Първа българска частна търговска камара, с месечни вноски на членовете й. От пролетта на 1890 г. новоучредената за пръв път в страната Търговска камара започва да развива дейност. Това първо камарно сдружение в България възниква като частна търговска организация, без протекцията на централната държавна администрация, копирайки устройството на английските свободни камари.

RCCI History 3

Членовете на първото камарно сдружение с волни пожертвования наемат кафето на Енкарниян за заседателна зала и свое седалище. Пак по същия начин закупуват и мебелировката. Вестник “Славяни” излиза с голяма статия, в която се приветства “доброто вътрешно устройство” на “Търговската камара” и се изтъква, че “прави чест на тия, които са предприели създаването й”.

RCCI History #4

В началото на своето съществуване, Търговската камара в Русе заема полагащото й се място в обществения и икономически живот на града.

На 19 юли 1890 г. Камарата дава тържествен банкет в чест на посещението в Русе на министър-председателя Стефан Стамболов. Началната дейност на първата Търговска камара, обаче съвсем не е свързана само с представителни мероприятия. В края на 1890 г. членовете на Камарата стават инициатори и учредяват в Русе Първото българско застрахователно акционерно дружество “България”. За председател на Камарата е избран Панайот А. Попов.

Икономическото развитие на страната от средата на 90-те години на 19-ти век все по-осезателно налага законодателно регламентиране на модернизирането по европейски стандарти на българското производство и търговия. В тази връзка, министърът на търговията и земеделието Иван Гешов, внася законопроекта за създаването на Търговско-индустриалните камари (ТИК) в Народното събрание на 19-20 декември 1894 г. Той изтъква, че на тези институции “немалко има да благодарят за подобрение на търговията и индустрията си ония държави, които са имали възможност преди нас да ги устроят”. Той е убеден, че “устройването” на камари в България ”няма да се забави да донесе неоценими услуги за нашата местна търговия и промишленост”.

Map of the Principality of Bulgaria

С правилника към Закона за камарите, публикуван с Указ № 61 от 17 април 1895 г., се разграничават районите на действие на между първоначално учредените четири камари – Софийска, Пловдивска, Русенска и Варненска. Камарите получават статут на относително автономни учреждения с административни функции, субсидирани от държавата по образец на френските ТИК.

Партньори

Русенската търговско-индустриална камара има честта и удоволствието да е в партньорски отношения със следните организации:

International Chamber of Commerce Logo

International Chamber of Commerce

Eurochambres - Асоциация на Европейските Камари

EUROCHAMBRES – Association of European Chambers of Commerce and Industry

Европейска мрежа на бизнес иновационните центрове

European Business and Innovation Centre Network (EBN)

Българска търговско-промишлена палата

Българска търговско-промишлена палата

Европейска мрежа за дигитално обучение

The European Digital Learning Network (DLEARN)

Световна мрежа на камарите

World Chambers Network (WCN)

Международен търговски център

International Trade Centre

GS1

GS1

Федерация на дунавските търговски камари

Danube Chambers of Commerce Association

Българо-румънска търговско промишлена палата

Българо-румънска търговско промишлена палата

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност