Русенска Търговско-Индустриална Камара, ръководена от желанието за:

 • изграждане на условия за коректни пазарни отношения
 • утвърждаване на принципите на лоялната конкуренция
 • съобразяване с изискванията на добрите обичаи, утвърдени във вътрешните и международни стопански взаимоотношения,

Като придава особено значение на етичните принципи и добри бизнес практики, препоръчва тяхното стриктно съблюдаване в стопанските и нестопански взаимоотношения между всички членове на РТИК, осъществяващи икономическа дейност.

Спазването на тези правила е критерий за доброто име не само на всеки икономически субект, но и на местната бизнес общност и българския бизнес като цяло.

 1. Зачитане на закони и регулации: Членовете на камарата трябва да се информират и да познават законите и регулациите, които се прилагат към тяхната дейност. Те трябва да се консултират с юридически съветници, ако е необходимо, за да осигурят съответствие с всички приложими закони и регулации.
 2. Професионално отношение: Членовете на камарата трябва да се стремят към високо ниво на професионализъм и да се отнасят с уважение към всички, с които взаимодействат. Това включва комуникацията с клиенти, доставчици, конкуренти, колеги и други заинтересовани страни.
 3. Честност и справедливост: Членовете на камарата трябва да се стремят към справедливо и честно отношение към всички заинтересовани страни. Това означава да избягват заблуждаващи практики, да бъдат откровени относно силните и слабите страни на техните продукти и услуги, и да не се възползват от слабостите на конкурентите или другите заинтересовани страни.
 4. Защита на конфиденциалността и интелектуалната собственост: Членовете на камарата трябва да осигурят адекватна защита на конфиденциалната информация, която им е поверена. Това включва да не разкриват информация, която може да навреди на репутацията или бизнеса на другите, освен ако не е законно задължени да го направят.
 5. Спазване на конкурентните правила: Членовете на камарата трябва да спазват правилата за конкуренция и да не се възползват от антиконкурентни практики. Това означава да избягват сговори с конкуренти, злоупотреба с доминиращо положение на пазара или други действия, които могат да изкривят или ограничат конкуренцията неправомерно.
 6. Отговорност към обществото и околната среда: Членовете на камарата трябва да вземат под внимание въздействието на своите действия върху околната среда и обществото като цяло. Това включва подкрепа за устойчиво развитие, участие в обществени инициативи и опазване на природните ресурси.
 7. Зачитане на правата на служителите: Членовете на камарата трябва да уважават правата на своите служители, като осигуряват равнопоставено третиране, справедливо възнаграждение и безопасни условия на работа. Те трябва да насърчават и подкрепят професионалното развитие и обучение на своите служители.
 8. Борба с корупцията: Членовете на камарата трябва да предотвратяват и контролират корупцията, като избягват подкупи, неправомерни предимства или други корупционни практики. Те трябва да сътрудничат с компетентните органи в случай на подозрение за корупция.
 9. Подкрепа за местната икономика: Членовете на камарата трябва да подкрепят развитието на местната икономика, като сътрудничат с местни предприятия, институции и общности. Те трябва да насърчават взаимодействието и сътрудничеството между различните сектори на икономиката.
 10. Неприкосновеност на етичния кодекс: Членовете на камарата трябва да се ангажират със спазването и поддържането на неприкосновеността на настоящия етичен кодекс. Те трябва да информират и насърчават своите служители и делови партньори да действат в съответствие с принципите, изложени в кодекса.

Етичният кодекс на Русенската търговско-индустриална камара е съставен от набор от принципи и ценности, които са насочени към насърчаване на високоетично и отговорно поведение сред членовете на камарата. Спазването на този кодекс е от съществено значение за осигуряване на доверие, стабилност и свързаност в деловата среда, както и за развитието на региона като цяло.