Представяне

Години

Членове

Проекти

Партньори

Приветствие

За мен е изключителна чест, но едновременно с това отговорност и истинско предизвикателство да ръководя организация, която се слави с факта, че е първата търговска камара в България.

През всичките години на своето развитие, Русенска търговско-индустриална камара е преминала през много предизвикателства, възходи и икономически кризи, но въпреки това винаги е имала значима роля и е била ключов фактор в развитието на местната икономика.

В днешни дни усилията ни са свързани с реализирането на успешни инициативи и проекти, изграждане на целеви партньорски мрежи и предоставянето на адекватни бизнес услуги, с което да подпомагаме в още по-голяма степен развитието на местната бизнес среда.

Осъзнавайки своята важна роля, стремежът ни е насочен към това нашият регион да просперира, така че фирмите да са успешни, конкурентоспособни и да разгръщат в максимална степен своя потенциал.


Милен Добрев

Изпълнителен директор
MDobrev privetstvie 1

Русенската търговско-индустриална камара (РТИК) е национално представена организация, част от системата на БТПП, създадена за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на икономическите интереси на своите членове и съдействие за утвърждаване на пазарно-икономическите отношения за европейската и международна интеграция на региона и страната.

Членството в РТИК е на доброволен принцип. В членския състав се включват представители на големи, малки и средни предприятия, както и организации, работещи в подкрепа на бизнеса.

РТИК подпомага и подкрепя постиженията на фирмите от региона, като им осигурява богата гама от съвременни бизнес-услуги и прилага гъвкава политика за отстояване индивидуалните и колективни интереси на бизнеса от региона.

Основните цели на Камарата са:

(1) Камарата представлява, защитава, насърчава, подпомага, и съдейства на своите членове за оптимизиране на условията за стопанска дейност в страната и региона.

(2) Камарата представлява и защитава обединените интереси на членовете си пред местните органи на самоуправление, а посредством Българската търговско-промишлена палата (БТПП) – пред централните органи на държавната власт и управление, както и пред други местни и чужди международни организации, с които Камарата пряко или чрез БТПП – София поддържа партньорски взаимоотношения

(3) Камарата насърчава и подпомага своите членове да развиват своя потенциал и за увеличаване на възможностите им за участие на вътрешния и на международните пазари. Камарата се ползва с авторитет в сферата на бизнес услугите, както на регионално, така и на национално и международно ниво.

US RTIK

Основните приоритети на Русенска търговско — индустриална камара са:

  • Утвърждаване на Камарата като водещата и обединяваща организация, подпомагаща развитието на бизнеса в региона;
  • Засилване на ролята на Камарата в областта на регионалното развитие на Русенска област и Северен Централен Планов Район;
  • Засилване на представителните функции на Камарата и ефективно взаимодействие със структурите на местната власт, както и централната власт чрез системата на БТПП, за постигане на благоприятна икономическа среда за бизнеса;
  • Оптимизиране и подобряване ефективността на Камарата за подкрепа на бизнеса;
  • По-активно участие на РТИК по национални и международни програми за финансиране и подпомагане на бизнеса.
cropped Site Icon 1 – редактирано

Обединява бизнес общността

РТИК е организацията, която обединява местната бизнес общност. Като най-голямата и представителна регионална организация, РТИК се стреми да бъде “спойката„ в местния бизнес, да подпомага сътрудничеството между фирмите, и установяването на контакти в страната и чужбина, развивайки успешни бизнес партньорства.

Дейността на Камарата се основава на принципите на доброволно членство, автономия и самофинансиране.

Камарата e официално призната организация на работодателите, представител и защитник на икономическите интереси на фирмите пред институциите, работеща за установяване на коректни и етични взаимоотношения сред бизнес-средите.

Meeting 129g 16 9

Допринася за просперитета на местната икономика и обществото

С течение на годините бе разработено многообразие от дейности и услуги, стимулиращи динамичното развитие на местния бизнес. Водещата цел е да се подобри дейността на фирмите, за да успеят да развият своя капацитет и да разгърнат потенциала си, осъществявайки своята дейност по-успешно и ефективно.

РТИК подпомага и подкрепя постиженията на фирмите от региона, така че те да бъдат по-конкурентоспособни, да се развиват добре както на местните, така и на международните пазари. В дългосрочен план се цели постоянно взаимодействие с фирмите, чрез което да се допринесе за тяхното успешно развитие и просперитета в региона.

IMG 8237

Подобрява регионалната конкурентоспособност и постигането на благоприятна инвестиционна среда

РТИК осъществява ефективно взаимодействие с местната власт за постигане на благоприятна икономическа среда за бизнеса, с което наложи своя авторитет и разпознаваемост сред бизнес-общността на Русе. Камарата е активен участник в реализиране на политиката по регионално развитие на Русенска област и Северен централен район. Благодарение на доброто сътрудничество и активното участие в различни инициативи, РТИК е съсредоточила своя потенциал, експертиза и усилия за оформянето на привлекателен инвестиционен профил на региона.

Като местна структура в подкрепа на бизнеса, Камарата съдейства при реализацията на голяма част от значимите събития в региона в подкрепа за насърчаване на инвестициите и благоприятна икономическа среда.

INV1
INV2

Осъществява активно международно сътрудничество

РТИК разви и утвърди широка партньорска мрежа, която катализира осъществяването на множество търговски контакти. Интензивното сътрудничество с чуждестранни камари, агенции, служби, посолства и представителства на други държави допринася за стимулиране на търговско-икономическите взаимоотношения с нашия регион.

Благодарение на тези контакти и изградената репутация в международен план, РТИК се е утвърдила като свързващото звено между бизнеса и потенциалните партньори извън границите на страната.

Establishing active international cooperation 1
Establishing active international cooperation #2
Establishing active international cooperation #3
Establishing active international cooperation #4

Развива международни партньорства и мрежи

РТИК полага много усилия за изграждане на стратегически партньорства и взаимоотношения с международни организации, което е предпоставка за допълнителни възможности за фирмите в тяхното търсене на партньори. Благодарение на тези партньорства бяха реализирани и продължават да се реализират, множество проекти, в които основни бенефициенти са фирмите от региона. Едно от най-големите постижения на Камарата е акредитацията, постигната през 2012 г. като единствения за България пълноправен член на EBN – European Business and innovation centres Network – Брюксел, Белгия.

Мрежата обединява 150 бизнес и иновационни центрове и 100 други организации, които работят съвместно в подкрепа за развитието на иновативни предприемачи, стартиращ бизнес и МСП, научно-изследователска и развойна дейност и др. Благодарение на широката партньорска мрежа и стабилните контакти, РТИК продължава да работи в различни направления, което позволява на организацията да бъде в помощ на голям кръг от фирми в региона.

Developing international partnerships and networks

Организира изложения, семинари, бизнес форуми, делегации

Голяма част от дейността по подпомагане на бизнеса се реализира под формата на многобройни проекти, инициативи и събития в различен формат – B2B срещи, посещения или участия в изложения, фестивали, фирмени презентации, семинари и др. Ежегодно биват организирани срещи с представители на различни консулства и посолства в Република България. Посещенията на чуждестранните представители са обвързани с проучвателни мисии за региона на гр. Русе и икономическите възможности, които той предоставя. Камарата е разпозната като надежден партньор и е инициатор или участва във всички значими събития за региона.

Organizing exhibitions, seminars, business forums, and delegations

РТИК разполага с изключително модерна база и конферентна зала за провеждане на присъствени и видеоконферентни събития. На практика това осигурява атрактивна и достъпна възможност на местната бизнес общност да се възползва от неограничения потенциал на специализираната техника за осъществяване на жива и качествена връзка до всяка точка по света за провеждане на събития във всякакъв формат.

Инвестира в икономика на знанието и развитие на иновациите

Създаването на Бизнес и иновационен център към Камарата през 2009 г., който заработи за укрепване на връзките между науката и бизнеса, бе емблематична за региона инициатива, подпомагаща местните фирми и стартиращи предприемачи да развият своя иновативен потенциал. Предлагайки гъвкаво портфолио от инкубационни услуги, БИЦ Инобридж работи за развитие на икономика, базирана на знанието, разработване, трансфер и прилагане на иновации във всички аспекти на фирмената дейност.

От 2016 година РТИК е регионален организатор на събитията в Русе в инициативата „Европейска нощ на учените“. Чрез приобщаването на града в тази мащабна общоевропейска инициатива, се цели да се покаже на младите, че светът на науката може да бъде вълнуващ, забавен и интересен, като ежегодно се демонстрират новостите в света на науката и как разработването и прилагането на иновациите водят до подобряване качеството на живота на всички.

Investing in knowledge-based economy and developing innovation

Мотивира бъдещи предприемачи и млади лидери

Голяма част от дейностите на РТИК са фокусирани в подкрепа на предприемачеството. Отчитайки регионалните специфики и потенциални възможности, Камарата прилага гъвкава политика по подкрепа на стартиращ бизнес в направления като: културни и творчески индустрии, екология и устойчив бизнес, социално предприемачество, дигитален бизнес, индустрия 4.0, и пр.

Световната практика сочи, че е изключително важно и отговорно предприемаческият дух у младите да бъде развиван от ранен етап, като им се помага да открият и подобрят своите умения и да получат увереност в собствените си сили и талант. Това е и причината вече 10 години Камарата да е част от най-разпознаваемата инициатива за кариерно ориентиране в страната – „Мениджър за един ден” с организатор “Джуниър Ачийвмънт”. Наред с това се реализират множество други инициативи и активно сътрудничество с образователни институции на всички нива от образованието – училища, професионални гимназии, университети, учебни центрове, институти.

Motivating future entrepreneurs and young leaders

Контакти

Свържете се с нас, за да получите актуална информация за проекти, бизнес услуги и събития, осъществявани от Русенската търговско-индустриална камара.

Политика за поверителност