Линднер Билдинг Енвелъп Инженеринг ЕООД

ЕИК: 205640230

office.lindnerbee@lindner.bg

Линднер Билдинг Енвелъп Инженеринг ЕООД

Предмет на дейност:

  • проектиране, разработка, производство, търговия, ремонт, монтаж и поддръжка, внос и износ на всички видове фасади, фасадни обшивки, фасадни елементи и профили, дограма и други външни сградни елементи;
  • изграждане на обекти с жилищно, търговско и производствено предназначение и продажбата им; • строително-ремонтна дейност; • покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; • производство и продажба на промишлени стоки; • железарски работа, изработка и монтаж на метални конструкции;
  • продажба на стоки от собствено производство;
  • търговско представителство и посредничество;
  • външнотърговски и външноикономически сделки;
  • представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица;
  • външнотърговска дейност;
  • както и други дейности не забранени от закона;
  • Дружеството може да извършва всякакви сделки и дейности, които са необходими или полезни за постигане целите на дружеството;
  • Дружеството може да извършва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид, включително да придобива и отчуждава недвижими и движими вещи и вещни права, ценни книги, права върху изобретения, търговски марки, авторски произведения и други обекти на интелектуалната собственост, да придобива права от всякакъв вид и да се задължава по всякакъв начин, да създава клонове, да учредява други дружества, да придобива такива дружества или участие в тях под каквато и да било правна форма.

За връзка с фирма Линднер Билдинг Енвелъп Инженеринг ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.