Бордо ООД

ЕИК: 117004762

sales@bordofashion.com

Бордо ООД

Предмет на дейност: Изработване на дамско, мъжко и детско облекло; вътрешна и външна търговия; производство, пренос, разпределение и търговия на топлинна и електрическа енергия, включително и произведена от възобновяеми енергийни източници, производство и търговия на енергийни носители – след получаване на съответното разрешение/лицензия в предвидените от закона случаи; разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене; търговско посредничество и търговско представителство; спедиторска и гранспортна дейност, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закона.

За връзка с фирма Бордо ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.