Дунавски Драгажен Флот АД

ЕИК: 117000924

Дунавски Драгажен Флот АД

Предмет на дейност: Добив, транспорт, преработка и пласмент на инертни материали, както и всяка друга дейност, за която няма забрана със закон.