Елф Супер ООД

ЕИК: 827192209

finesse@elfsuper.com

Company placeholder

Предмет на дейност: Извършване на сделки от всякакъв вид в страната и чужбина, включително да придобива и отчуждава в съответствие със закона и този договор недвижими и движими вещи, вещни права, ценни книги, права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау, авторски произведения и други обекти на интелектуална собственост, да придобива права от всякакъв вид и да се задължава по всякакъв начин.

За връзка с фирма Елф Супер ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.