Иван Недялков – ИПН „Универсал“ Експорт-Импорт ЕТ

ЕИК: 040688017

Company placeholder

Предмет на дейност: Разкриване и експлоатация на обекти за обществено хранене, рекламно-информационна дейност, външно- и вътрешноикономическа дейност – внос, износ и реекспорт, всякакъв вид производствено – търговска дейност, хотелиерство, оказионна, консигнационна и разносна търговия, обмен на валута, услуги за населението в областта на бита, даване под наем на имоти и вещи, таксиметрови услуги в страната и чужбина, строително- ремонтна дейност, организиране и провеждане на екскурзии в страната и чужбина.

За връзка с фирма Иван Недялков – ИПН „Универсал“ Експорт-Импорт ЕТ, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.