Марисан & Колев АД

ЕИК: 203275007

Марисан & Колев АД

Предмет на дейност: производство и търговия със строителни материали, строителна, предприемаческа, инвестиционна, консултантска дейност и проектиране, покупка, продажба, строеж, обзавеждане, отдаване под наем и общо управление на недвижими имоти за търговски и нетърговски цели, търговско представителство и посредничество, вътрешна и външна търговия на едро и дребно на промишлени стоки и стоки за бита, производство, изкупуване и търговия със селскостопанска продукция от растителни животински произход, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантъорство, превозна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, финансова, брокерска и рекламна дейност, маркетинг, сделки с обекти на интелектуална собственост, инженеринг, мениджмънт, внедряване и обслужване на информационни програми и системи, оказионна, комисионна, консигнационна, складова и лизингова дейност, бартерни сделки, други стопански и търговски дейности незабранени със закон.

За връзка с фирма Марисан & Колев АД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.