МТМ ООД

ЕИК: 117041974

info@mtm-rousse.com

МТМ ООД

Предмет на дейност: Консултантска, инвестиционна, инженерингова, проектантска, научно – изследователска, производствена, търговска и външноикономическа дейност в областта на промишлеността и селското стопанство- комисионни, туристически и консигнационни услуги на физически и юридически лица; внос, износ, реекспорт, бартерни и комисионни сделки в сферата на промишлеността, стоките за бита и интелектуална собственост върху промишлени образци и търговски марки; промишлено коопериране с цел производство и търговска дейност в сферата на машиностроенето, битовата техника и малогабаритната селскостопанска техника, приспособление за ползуване от средно големи кооперации и частни земеделски стопани; проектиране и изграждане на малки и средни предприятия за производство на машиностроителна продукция и за производство и преработка на полуфабрикати и консерви от селскостопанска, растителна и животинска продукция; търговия с недвижими имоти и ценни книжа, при което дружеството, спазвайки законите на страната ще придобива собственост и вещни права върху недвижими имоти.

За връзка с фирма МТМ ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.