Мултиком ООД

ЕИК: 827115643

multi_com@abv.bg

Company placeholder

Предмет на дейност: – изготвяне на проекти и оценка на лъчезащитни проекти за обекти с диагностични и терапевтични рентгенови уреди; – изготвяне на проекти и оценка на лъчезащитни проекти за обекти с уреди с телегаматерапия; – изготвяне на проекти и оценка на лъчезащитни проекти за обекти с ускорители на заредени частици; – оценка на дози от външно и вътрешно облъчване при дейноста с материал с повишено съдържание на естествени радионуклиди; – изготвяне на документи и предвижване на документацията на ОИИЙЛ за издаване на лицензия от АЯР на лечебни заведения, стоматологични кабинети и промишлени лаборатории; – измерване на радиационните параметри на работно среда в ОИИЙЛ / обекти, използващи източници на йонизиращи лъчения /. – вътрешна и външна търговия – покупко продажба на ценни книжа – представителство на български и чуждестранни фирма – поръчителства, гаранции и друга обезпечения на клиенти – комисионерска и посредническа дейност – експертизи, оценки на движими и недвижими имоти, брокерство – производство на стоки и услуги – всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

За връзка с фирма Мултиком ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.