Образователен Център Диалог ООД

ЕИК: 204334768

Образователен Център Диалог ООД

Предмет на дейност: Предоставяне на образователни услуги – обучение и възпитание на деца и ученици извън учебния процес, включително и по учебни предмети, изучавани в училище, без придобиване на степен на завършено образование или професионална квалификация; диагностично-консултативна дейност; решаване на проблеми, свързани с адаптиране към учебния процес и осигуряване на равен достъп до качествено образование на деца със специфични потребности; педагогически и психологически консултации; съдействие при разработване на ученически проекти и популяризиране на добрите учителски практики за промяна на училищната среда; провеждане на обучения и курсове адаптирани към учебните програми в помощ на желаещите да продължат степента на образованието си. издателска дейност; реклама и търговия с промишлени, хранителни стоки и стоки за населението; транспортни услуги; производство и продажба на облекло; селскостопанско производство; ресторантъорска дейност; представителство, импорт и експорт; комисионна търговия; посреднически услуги, както и извършване на всякаква друга основна, помощна и странична /евентуално и лицензирана/ дейност, за която няма законова забрана.

За връзка с фирма Образователен Център Диалог ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.