Параходство Българско Речно Плаване АД

ЕИК: 827183719

Параходство Българско Речно Плаване АД

Предмет на дейност: Търговско корабоплаване по река, море и свързаните с тях вътрешните водни пътища и басейни /пространства/, в т.ч.:превоз на товари по воден път и в комбиниран транспорт, превоз на пътници и багаж, наемане и отдаване на кораби, други плавателни и други транспортни средства; буксировка и тласкане на плавателни средства и товари; корабно снабдяване, извършване на речни и морски услуги и други помощни търговски и технически дейности и операции, свързани с търговското мореплаване; осъществяване дейност на специализиран пристанищен оператор, чрез извършване на пристанищни дейности свързани с обработка на ро-ро и фериботни товари, фрахтова и транспортно – спедиционна дейност, търговско представителство, посредичество и корабно агентиране, вътрешна и външна търговия, кораборемонт за свои и чужди нужди,инвеститорска и инженерингова дейност,научно-развойна дейност, подготовка и квалификация на кадри, други видове търговска дейност за които няма нормативна забрана; в своята дейност дружеството може да сключва сделки в страната и чужбина, включително да придобива и отчуждава, недвижими и движими вещи и вещни права, ценни книги, права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост, да предявява и отговаря по искове, свързани с дейността му и спазване на действащото законодателство. Производствена, търговска и други дейности с горива, петролни, нефтохимически, химически и други продукти.

За връзка с фирма Параходство Българско Речно Плаване АД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.