Петър Караминчев АД

ЕИК: 117000995

Петър Караминчев АД

Предмет на дейност: Преработка на полимерни материали и производство на изделия за промишлеността. Допълнителен предмет на дейност: доставка и търговия с газ пропан-бутан, течни горива, нефтопродукти, въглища и брикети от внос и местно производство; вътрешна и външна търговия със строителни материали и стоки за промишлено и жилищно обзавеждане, резервни части за моторни превозни средства, битови, хранителни и нехранителни стоки; производство на стоки и услуги; инженерингова дейност – проектиране и изграждане на обекти за складиране и съхранение на горива и стоки, търговски комплекси, проектиране, доставка на съоръжения и изграждане на инсталации за битово и промишлено потребление на газ пропан-бутан; транспортна и спедиторска дейност и услуги; международен транспорт; отдаване под наем на дълготрайни активи; търговско представителство в страната и чужбина; посредническа дейност; изложбена и маркетингова дейност; авторемонтна и сервизна дейност; хотелиерски и туристически услуги; ресторантъорство и обществено хранене; търговия със семена и зърно, зърнени и хлебни продукти; търговия с източници на светлина, осветителни тела и кварцови изделия за осветление; покупки и продажби на машини, съоръжения и недвижими имоти. Дружеството може да извършва и всякаква друга стопанска дейност, която не е забранена от закона.

За връзка с фирма Петър Караминчев АД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.