Росс Трейд Къмпани ООД

ЕИК: 205316285

Company placeholder

Предмет на дейност: консултантска, посредническа и рекламна дейност; производство, съхранение, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска и друга продукция на вътрешния и международния пазар; вътрешна и външна търговия с всякакви стоки, включително с тютюн, тютюневи изделия, машини и оборудване за тютюневата промишленост; осъществяване на търговско посредничество, комисионна дейност, представителство и агентство на български и чужди фирми в страната и чужбина; туристическа и агентска дейност в страната и чужбина; хотелиерство, както и всяка друга дейност, незабранена от законите на Република България. Дружеството ще извършва дейностите, включени в предмета му на дейност, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, само след получаване на съответното разрешение, лиценз или регистрация.

За връзка с фирма Росс Трейд Къмпани ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.