Градско Есперантско Дружество – Либеро Сдружение

ЕИК: 827238941

grethe@abv.bg

Company placeholder

Цели: Да разпространява международния език „есперанто“ като средство за установяване на сътрудничество между народите и за взаимното им опознаване и сближаване. Да подпомага членовете си при изучаването и практическото ползване на есперанто. Да осыцествява взаимодействие и сътрудничество с всички есперантисти и техните организации в страната, с Българския есперантски съюз и с Универсалната есперантска организация УЕА. Дружеството може да се сдружава и с друга организации във връзка с целите и задачите си.

Средства за постигане на целите: Издава на международния език „есперанто“ списания, вестници, бюлетини, брошури, учебници, речници, учебни помагала на и за есперанто. Организира събрания, курсове, семинари, научно практически конференции и други мероприятия за повишаване на културното и езиково равнище на своите членове и за популяризиране на есперантската дейност. Оказва всестранна подкрепа за националното и международното есперантско движения.

За връзка с фирма Градско Есперантско Дружество – Либеро Сдружение, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.