Стартъп Фектъри Сдружение

ЕИК: 176844088

info@startupfactory.bg

Стартъп Фектъри Сдружение

Предмет на дейност: Обучителна дейност, която може да включва, но не само възмездно, организиране на информационни събития, платени курсове, семинари и отделни лекции на всякакви теми и по разнообразни обществени проблеми, включително и за подготовка на кадри, с оглед повишаване на знанията и квалификацията, за повишаване на равнището на квалификацията и преквалификацията на безработните. Експертна и консултантска дейност. Издателска дейност. Изпълнение на договори като изпълнител и подизпълнител. Създаване и развиване на стартиращи компании. Създаване на социално-информационна мрежа за комуникация между стартиращи компании, ментори, инвеститори и всички заинтересовани от предприемаческа и изобретателска дейност. Кандидатстване по европейски програми и проекти. Кандидатстване по европейски и национални програми и проекти. Преотдаване на часова или месечна база на наети помещения на лица и фирми. Други дейности, свързани с изпълнението на целите на сдружението, които не противоречат на закона и настоящия Устав.

Цели: Да подпомага социалната интеграция и личностната реализация в областта на предприемачеството. Да развива, популяризира и утвърждава идеите на учениците, студентите и други хора в областта на предприемачеството. Да създава контакта между студента и други хора с нагласи за предприемачество, както на територията на страната, така и в чужбина, като насърчава развитието на предприемаческия им дух. Да подпомага обмяната на опит и информация между хората с бизнес идеи, менторите и предприемаческата общност. Да предприема и развива всички инициативи, свързани с предприемаческата култура. Да подкрепя развитието на научните иновации. Да стимулира развитието на стартиращи фирми като намира партнъори, финансиране и предоставя опит и добри бизнес практики. Да подпомага и насърчава предприемчивостта на студентите и други хора, стимулирайки социалното предприемачество, като под него се разбира комбиниране на находчивостта на традиционното предприемачество с конкретна цел – промяна на обществото. Да кандидатства и усвоява средства по локални, национални и международни програми. Да създава бизнес програми, конто ще бъдат отдавани за ползване на млади предприемачи. Да инициира диалог за оценка, формира и провежда политики за развитие на среда за младите предприемачи. Да повишава познанията на българското предприемачество за възможностите за изготвяне на проекта за финансиране, тяхната обосновка и изпълнение. Да участва в изготвяне на проекти по Европейските структурни фондове, програма Хоризонт 2020 на Европейската комисия, оперативните програми и др. програми, както самостоятелно, така и съвместно с други неправителствени организации, общини, участие в публично-частни партнъорства /ПЧП/ като партнъор, бенефициент, изпълнители и подизпълнител и др. Да подпомага компетентните държавни органи при формиране на държавната политика, свързана с оформяне на младежка политика, насочена към иновативно предприемачество и реализиране на европейски политики. Да привлича експертен потенциал за разработка и прилагане на успешни проекта в областта на университетското предприемачество, свързани с публично и частно инвестиране. Да подкрепя и допринася за развиването на информационните технологии като ключов сектор, който осигурява възможност за професионална реализация, доходи и растеж на местната икономика в община Русе и националната икономика на Република България. Да развива контакта, отношения и партнъорство с национални и международни организации, конто споделят целите на сдружението, като реализира съвместни инициативи и проекта с тези организации.

Средства за постигане на целите: Издаване на специализирани информационни материали по предприемачество. Организиране и провеждане на национални и международни семинари. Подпомагане и партнъорство на организации със сходни цели. Осигуряване на консултантска помощ по въпроси, свързани със социалното предприемачество. Организиране на състезания за насърчаване развитието на студентските идеи чрез популяризиране, финансиране и менторство. Провеждане на изследвания и проучвания в различии области, свързани с дейността на сдружението. Организиране на дискусии, семинари, работай срещи и конференции с национално и международно участие. Стимулиране обмяната на опит и добри практики между членовете на сдружението и членовете на организации със сходни цели в страната и в чужбина. Популяризиране целите на сдружението чрез издания, публикации, рекламни дейности. Участие в търгове, конкурси и проекта за реализиране на своите цели като изпълнители и подизпълнители. Стопанисване и управление на споделени работай места, на конто хора с бизнес идеи и предприемаческа ориентация, могат да работят сами или в екип с други хора за реализирането на своите проекта и бизнес начинания.

За връзка с фирма Стартъп Фектъри Сдружение, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.