Техноваксистем ООД

ЕИК: 010286547

office@technovacsystem.com

Техноваксистем ООД

Предмет на дейност: Научноизследователска, проектантска, конструкторска, консултантска, технологична, внедрителска, сервизна, дизайнерска и други дейности в областта на всички отрасли на промишлеността, изделия за широко потребление, обучение и квалификация на кадри, по предмета на дейност, търговско представителство и посредничество, консултантски услуги, покупка на материали и стоки с цел продажба, комисионни сделки и сделки с интелектуална собственост, маркетингови проучвания, лизинг, менителници, запис на заповед и чекове, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

За връзка с фирма Техноваксистем ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.