Товарни Превози АД

ЕИК: 117029331

tovpr@abv.bg

Товарни Превози АД

Предмет на дейност: Автомобилни превози във вътрешно и международно съобщение и свързаните с това други дейности в основна сфера на дейност – автомобилния транспорт, спедиторски услуги на физически и юридически лица, упражняващи стопанска дейност, отдаване под наем транспортни средства на трети лица, включително и при условията на лизинг, продажба на течни горива, вътрешна и външна търговия с всички разрешени от закона стоки, машини и съоръжения, посредничество при покупко-продажба на транспортни средства, автомонтъорски услуги, включително и на принципа на ежемесечно абонаментно обслужване, складова дейност, извършване на сделки в страната и чужбина от всякакъв вид, включително и да придобива и да отчуждава в съответствие със закона недвижими имоти и вещни права, ценни книги, ноу-хау, право върху търговски марки и промишлени образци, да инвестира в транспортни предприятия.

За връзка с фирма Товарни Превози АД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.