Топлофикация Русе АД

ЕИК: 117005106

toplo@toplo-ruse.com

Топлофикация Русе АД

Предмет на дейност: Производство на електрическа и топлинна енергия, комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия, поддръжка и експлоатация на газопроводи ниско налягане и други дейности и услуги, обслужващи основната дейност, както и всяка друга незабранена от закона дейност.

За връзка с фирма Топлофикация Русе АД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.