Химкомедика Консулт ЕАД

ЕИК: 106066983

bisicom_rs@mail.bg

Company placeholder

Предмет на дейност: Консултантска дейност в областта на счетоводството, данъчното облагане, финансите, вътрешния контрол, инвестициите и преструктуриранията на компании; вътрешни одити на компании; консултиране и посредничество по сделки с компании и бизнеси; обучения на счетоводен и финансов персонал; търговско посредничество и комисионни сделки; всички други незабранени от закона дейности.

За връзка с фирма Химкомедика Консулт ЕАД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.