Община Русе

Община Русе

В Община Русе, местното самоуправление представлява ключов механизъм за улесняване на участието на гражданите в принятието на решения, които имат пряко въздействие върху тяхното ежедневие. Този модел позволява на избраните органи и на обществеността да вземат автономни решения по въпроси като:

  • Управление на общинските активи, включително финанси, данъци и такси, както и на общинската администрация;
  • Планиране и развитие на територията на Русе и на населените места в общината;
  • Образование, с фокус на иновационни и технологични програми;
  • Здравеопазване, с акцент на модернизация и дигитализация на услугите;
  • Културни инициативи, които подчертават историческото и културно наследство на Русе;
  • Услуги и инфраструктура в сферата на благоустрояването и комуналните дейности;
  • Социални услуги, с особено внимание на уязвими групи;
  • Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси;
  • Запазване на културни, исторически и архитектурни паметници;
  • Развитие на спорта, отдиха и туризма, с възможности за привличане на инвестиции и повишаване на туристическата привлекателност.

Гражданите на Русе имат възможност да участват в управлението на общината чрез избраните от тях органи, но също и непосредствено – чрез местни референдуми и общи събрания на населението, провеждани в съответствие с националната законодателна рамка.

Този подход не само укрепва демокрацията на локално ниво, но и спомага за развитието на Община Русе като иновативен и устойчив образователен и бизнес център.