Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД

Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД

Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД, известен също като Фонд на фондовете, разпределя целево публични средства от европейски програми и национално съфинансиране чрез специализирани механизми за подкрепа, наречени финансови инструменти. Дружеството гарантира ефективното и устойчиво използване на европейските средства и изгражда капацитет за управление на финансови инструменти на национално ниво. Фондът работи за подпомагане на иновативни идеи, превръщайки ги в успешни бизнеси, като същевременно стимулира привличането на чужди инвестиции и облагородява градската среда и развива селските райони.

Мисията на Фонда на фондовете е да свързва и обединява бизнеса, академичната общност, институциите и технологиите на бъдещето, създавайки благоприятна и устойчива бизнес среда. Дружеството насърчава социалното предприемачество и създаването на нови работни места, като създава успешни истории и развива силна мрежа от партньори. Визията на Фонда е да изпълнява ролята на свързващо звено между различните участници в икономиката, за да стимулира устойчивия растеж и иновациите в България.