Изпълнителна агенция за насърчаване на МСП (ИАНМСП)

office@sme.government.bg

Bulgarian Small and Medium Enterprise Promotion Agency logo

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия подчинява дейността си на изпълнението на общата стратегическа цел, залегнала в Националния план за развитие на Република България. Тя работи за:

  • Подпомагане на малкия и среден бизнес в България
  • Насърчаване на семейния и фамилен бизнес
  • Насърчаване на предприемаческия дух сред младото население и студентите
  • Повишаване на инвестициите в българските малки и средни предприятия
  • Стимулиране на иновациите и новите технологии в бизнеса
  • Насърчаване на дигиталната икономика
  • Подобряване на сътрудничеството с национални, местни, чуждестранни и международни правителствени и неправителствени организации
  • Подобряване на експортните позиции на малките и средните предприятия
  • Подкрепа на МСП в региони с ниска заетост и др.