Co-LABOURative-LAB – Повишаване на пригодността за заетост на безработните чрез нови форми на заетост и споделена икономика

Co-LABOURative-LAB; Повишаване на пригодността за заетост на безработните чрез нови форми на заетост и споделена икономика

Идентификационен номер: 2016-1-ES01-KA202-025642

Продължителност: 1 септември, 2016 – 1 септември, 2018

Проектът цели да повиши на компетенциите на дългосрочно безработните и младите, които търсят работа, на директорите на човешки ресурси (HR) или техниците, относно това как да се възползват от споделената икономика, за да повишат самостоятелната си заетост и предприемаческите възможности чрез трансфер на иновативни знания, средства и практики, основаващи се на познания по отношение на обучението на работното място, сътрудничество между стажанти и използване на ICT Tools в тези сфери.

Очакваните резултати от изпълнението на този проект включват:

  • Обучителни материали и дейности за експериментално обучение, насрочени към дългосрочно безработните и младите, които търсят работа, директорите на човешки ресурси и/или техниците, за улесняване на изплозването на нови форми на концепции по заетостта и технологии, за да се стимулират техните възможности за предприемачество и самостоятелна заетост;
  • Разработване на платформа за електронно обучение, включваща информираност, съдържание на обучението и моделирани и адаптирани ICT решения за подпомагане на изпълнението на учебните материали и експерименталните тренировъчни дейности.

Проектът co-LABOURative LAB е разработен от многонационален Консорциум, адресирайки гореспоменатата целева група, съставена от 4 Търговски камари, работещи в областта на насърчаването на заетостта, включващ голям колектив от безработни лица; 1 независим изследователски институт, специализиран в социално-научните изследвания в областта на труда и заетостта; и 1 консултантска фирма, специализирана в стратегии и системи за управление, бизнес иновации, корпоративна социална отговорност, човешки ресурси и обучение.