Завършен проект

„Подпомагане на малкия бизнес” по програма „Активни мерки на пазара на труда”

National Employment Agency Logo

Продължителност: 1 декември, 2007 – 1 юли, 2008

Цел на проекта: Дейностите, извършвани на териториите на двете общини Борово и Две могили, са насочени към насърчаване на предприемачеството чрез организиране на обучения и предоставяне на консултантски услуги на новосъздадени МСП. В целевата група бяха включени 20 продължително безработни лица, както и други безработни лица, регистрирани в Бюрата по труда и жители на двете общини. Бяха включени и пет новосъздадени МСП.

Местоположение: Общините Борово и Две могили

Резултати: 20 души бяха обучени и придобиха предприемачески знания и умения. С помощта на консултантите те успяват да напишат бизнес планове, които са готови за изпълнение след приключване на проекта. В резултат на проекта бяха създадени нови предприятия, които допринесоха за подобряване на социално-икономическата среда в този по-слабо развит селски регион чрез предоставяне на достъп до услуги за малкия бизнес, създавайки условия за намаляване на нивото на безработица сред рисковите групи в страната. пазар на труда.
МСП бяха консултирани по различни теми, избрани след внимателно проучване и проучване за нуждите на всяка малка компания от целевата група.

В резултат на проекта компаниите придобиха знания и умения как да използват информационните технологии, за да получат специфична икономическа и пазарна информация, както и информация за финансиране и консултации онлайн на хора от целевия регион. Бизнес средата в района на Борово и Две могили беше доразвита чрез създаване на уебсайт за подпомагане на местните предприемачи.

Партньор(и) по проекта:

  • Русенска търговско-индустриална камара (водещ партньор)
  • Местни управи на Борово и Две могили (Асоциирани партньори)

Донор(и) на проекта: Агенцията по заетостта в договор за заем със Световната банка

Партньори

Dve Mogili Municipality logo

Община Две могили

Local government of Borovo logo

Община Борово