Студенти в предприятия – Повишаване на пригодността за заетост на студентите от специалностите „Управление на икономиката“ и „Индустриален мениджмънт“ на Русенския университет

Students in enterprises - Increasing the employability of students from the "Economic Management" and "Industrial Management" majors of the University of Ruse

Increasing the employability of the students from majors “Economic management” and “Industrial management” of the faculty Business and Management of University of Rouse and support for their professional realization by inclusion of the cooperation “University – Enterprises”.

End of content

End of content