SUPPORT – Комбиниране на учебната програма с изискванията на работодателите

SUPPORT – Комбиниране на учебната програма с изискванията на работодателите

Основна цел на проекта: Осигуряване на професионална квалификация и практически умения за млади специалисти с висше образование, отговарящи на изискванията на бизнес организациите, като по този начин се увеличат шансовете им за успешна реализация на пазара на труда.

Студенти в предприятия – Повишаване на пригодността за заетост на студентите от специалностите „Управление на икономиката“ и „Индустриален мениджмънт“ на Русенския университет

Студенти в предприятия – Повишаване на пригодността за заетост на студентите от специалностите „Управление на икономиката“ и „Индустриален мениджмънт“ на Русенския университет

Повишаване на пригодността за заетост на студентите от специалностите „Стопанско управление” и „Индустриален мениджмънт” на факултет „Бизнес и мениджмънт” на Русенски университет и подпомагане на професионалната им реализация чрез включване на кооперацията „Университет – Предприятия”.

Край на съдържанието

Край на съдържанието