Глобални Партньорства Сдружение

Глобални Партньорства Сдружение

Цели: 1. Подпомага социално-икономическото развитие на регионите. 2. Подкрепя предприемачеството и иновациите, насърчава инвестициите и работи за повишаване конкурентоспособността на местно, регионално и международно ниво. 3. Насърчава заетостта, обучението и квалификацията на работната сила. 4. Насърчава прилагането на социални политики, социално предприемачество, инициативи за подкрепа и социално включване на безработни лица, лица с увреждания и маргинализирани групи.

Градско Есперантско Дружество – Либеро Сдружение

Градско Есперантско Дружество – Либеро Сдружение

Цели: Да разпространява международния език „есперанто“ като средство за установяване на сътрудничество между народите и за взаимното им опознаване и сближаване. Да подпомага членовете си при изучаването и практическото ползване на есперанто. Да осыцествява взаимодействие и сътрудничество с всички есперантисти и техните организации в страната, с Българския есперантски съюз и с Универсалната есперантска организация УЕА….

Стартъп Фектъри Сдружение

Стартъп Фектъри Сдружение

Предмет на дейност: Обучителна дейност, която може да включва, но не само възмездно, организиране на информационни събития, платени курсове, семинари и отделни лекции на всякакви теми и по разнообразни обществени проблеми, включително и за подготовка на кадри, с оглед повишаване на знанията и квалификацията, за повишаване на равнището на квалификацията и преквалификацията на безработните. Експертна…

Край на съдържанието

Край на съдържанието