Athens Chamber of Commerce and Industry

Athens Chamber of Commerce and Industry Logo

Атинската търговско-промишлена камара е местната организация на бизнеса и компаниите в Атина с цел да развива и насърчава интересите на местните компании и предприятия. Редовен член на „Маршрутите на маслиновото дърво“, сертифициран културен маршрут на Съвета на Европа.

Проекти

Gazelle - orGAniZing accELaration for high-potentiaL innovativE SMEs

Gazelle – orGAniZing accELaration for high-potentiaL innovativE SMEs