Gazelle – orGAniZing accELaration for high-potentiaL innovativE SMEs

Gazelle - orGAniZing accELaration for high-potentiaL innovativE SMEs

Продължителност: 25 юни, 2019 – 24 юни, 2022

Цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия (МСП) в региона Балкани-Средиземноморие. По-конкретно проектът цели да идентифицира инвестиционната дейност на „бизнес ангелите“ и компаниите, в които те инвестират.

От месец юни 2019 г. РТИК изпълнява проекта „orGAniZing accELaration for high-potentiaL innovativE SMEs- Gazelle“ (Стимулиране на развитието на иновативни МСП с висок потенциал), който се финансира по програма Интеррег  Балкани – Средиземно море. Консорциумът се състои от шест организации от България, Гърция, Кипър и Северна Македония като водещ партньор е Атинската търговско-промишлена палата.

Тематичната цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия (МСП) в региона Балкани-Средиземноморие. По-конкретно проектът цели да идентифицира инвестиционната дейност на „бизнес ангелите“ и компаниите, в които те инвестират. Акронимът на проекта „Газел“ е избран неслучайно, тъй като основната целева група са онези бързо развиващи се, иновативни компании, наричани от икономистите „газели“.

В самото начало на проекта, партньорите ще направят мащабно проучване на състоянието на инвеститорите „бизнес ангели“ и на технологичния трансфер в своите страни. В допълнение ще бъдат селектирани добри практики от двете сфери, които да бъдат разгледани детайлно и проучени чрез обучителни посещения на място и директни контакти.

В рамките на двугодишния проект е предвидено да се създаде мрежа от четири центъра за подкрепа на иновативни МСП. Те ще се намират в четирите страни, участнички в проекта.

Ще бъдат селектирани 35 иновативни МСП (10 от Гърция, 10 от Кипър, 10 от България и 5 от Северна Македония), които ще преминат през специална акселерационна програма, разработена чрез центровете за технологичен трансфер, целяща да ускори темповете на развитие на избраните компании.

Проектът ще приключи с 4 мащабни транснационални инвестиционни форума (България, Гърция, Кипър и Северна Македония) в които ще се включат бизнес ангели, селектираните компании, както и бъдещи „газели“.