Завършен проект

Gazelle – orGAniZing accELaration for high-potentiaL innovativE SMEs

Gazelle - orGAniZing accELaration for high-potentiaL innovativE SMEs

Продължителност: 25 юни, 2019 – 24 юни, 2022

Цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия (МСП) в региона Балкани-Средиземноморие. По-конкретно проектът цели да идентифицира инвестиционната дейност на „бизнес ангелите“ и компаниите, в които те инвестират.

От месец юни 2019 г. РТИК изпълнява проекта „orGAniZing accELaration for high-potentiaL innovativE SMEs- Gazelle“ (Стимулиране на развитието на иновативни МСП с висок потенциал), който се финансира по програма Интеррег  Балкани – Средиземно море. Консорциумът се състои от шест организации от България, Гърция, Кипър и Северна Македония като водещ партньор е Атинската търговско-промишлена палата.

Тематичната цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия (МСП) в региона Балкани-Средиземноморие. По-конкретно проектът цели да идентифицира инвестиционната дейност на „бизнес ангелите“ и компаниите, в които те инвестират. Акронимът на проекта „Газел“ е избран неслучайно, тъй като основната целева група са онези бързо развиващи се, иновативни компании, наричани от икономистите „газели“.

В самото начало на проекта, партньорите ще направят мащабно проучване на състоянието на инвеститорите „бизнес ангели“ и на технологичния трансфер в своите страни. В допълнение ще бъдат селектирани добри практики от двете сфери, които да бъдат разгледани детайлно и проучени чрез обучителни посещения на място и директни контакти.

В рамките на двугодишния проект е предвидено да се създаде мрежа от четири центъра за подкрепа на иновативни МСП. Те ще се намират в четирите страни, участнички в проекта.

Ще бъдат селектирани 35 иновативни МСП (10 от Гърция, 10 от Кипър, 10 от България и 5 от Северна Македония), които ще преминат през специална акселерационна програма, разработена чрез центровете за технологичен трансфер, целяща да ускори темповете на развитие на избраните компании.

Проектът ще приключи с 4 мащабни транснационални инвестиционни форума (България, Гърция, Кипър и Северна Македония) в които ще се включат бизнес ангели, селектираните компании, както и бъдещи „газели“.

Партньори

Angel Kanchev University of Ruse logo

Русенски университет „Ангел Кънчев“

Cyprus University of Technology Logo

Cyprus University of Technology

Economic Chamber of Macedonia Logo

Economic Chamber of „Macedonia“

Enterprise Greece Logo

Enterprise Greece

National and Kapodistrian University of Athens Logo

National and Kapodistrian University of Athens

Athens Chamber of Commerce and Industry Logo

Athens Chamber of Commerce and Industry