Браншов съюз на кожарската, кожухарската, обувна и галантерийна промишленост

bs_kkogp@abv.bg

Branch union of the leather, fur, shoe and haberdashery industries

Като единствен национален представител на фирмите от кожаро, обувния и кожено галантериен бранш мисията на съюза е да подпомага активно своите членове с цел подобряване на конкурентоспособността им на международния пазар, да защитава българските производители и търговски марки от нелоялна конкуренция и др.

Стремежът е да се доизгради, доразвие и все повече да се утвърждава, като типична браншова организация на фирми от бранша.

ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА СЪЮЗА СА:

  1. Да обединява, представлява и защитава икономическите, търговските и социалните интереси на членовете си и на секторите като цяло, на местно, регионално, национално и международно равнище.
  2. Да съдейства за изграждането на силни български търговски марки.
  3. Да разработва практически мерки за подобряване конкурентоспособността на фирмите от секторите.
  4. Да съдейства на членовете за излаз на международни пазари.
  5. Да защитава българските производители и крайни потребители от нелоялна конкуренция.
  6. Да защитава крайния потребител от ниско качествена продукция.
  7. Да съдейства за привличане на инвестиции от чуждестранни партньори за създаване на смесени предприятия, кооперирани производства и други форми на общ бизнес.

Браншовият съюз активно участва в създаването на благоприятна среда за развитие на бизнеса. Организира бизнес срещи и посещения на чуждестранни специалисти в страната, както и участие на български фирми в международни изложения, семинари и други форми. Изготвя периодично информация за актуалните проблеми на бранша и предлага практически мерки пред компетентните институции за тяхното преодоляване.

Проекти

Creation of a Regional Center for professional training of workers for the sewing and leather industry

Създаване на Регионален център за професионално обучение на работници за шивашката и кожарската промишленост