Завършен проект

Създаване на Регионален център за професионално обучение на работници за шивашката и кожарската промишленост

Creation of a Regional Center for professional training of workers for the sewing and leather industry

Продължителност: 1 декември, 2006 – 31 март, 2008

Цел на проекта:
Целта на проекта е създаване на Регионален център за професионално обучение на работници от шивашката и кожарската промишленост в Русе, лицензиран за 15 професии и специалности в двата бранша, който да обслужва фирмите в Северния централен район за планиране и съседните области Силистра и Разград.

Местоположение: Русе, България

Резултати:

  • Институционално развитие на центъра за ПОО;
  • Координиране на ремонтни работи, спецификации и доставка на основните машини и технологични линии за оборудване на Центъра.

Партньор(и) по проекта:

  • Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе (водещ партньор)
  • РТИК, НСПО, Браншов съюз на производителите на лека промишленост – Русе, Браншов съюз на кожарската и кожено-обувната промишленост – България

Донор(и) на проекта:
Министерство на труда и социалната политика
Phare 2004/DATCN/ГРАНТОВЕ

Партньори

Branch Union of Light Industry Producers logo

Браншови съюз на производителите от леката промишленост

PGO “Nedka Ivan Lazarova” Logo

ПГО „Недка Иван Лазарова“

Branch union of the leather, fur, shoe and haberdashery industries

Браншов съюз на кожарската, кожухарската, обувна и галантерийна промишленост