Създаване на Регионален център за професионално обучение на работници за шивашката и кожарската промишленост

Creation of a Regional Center for professional training of workers for the sewing and leather industry

Продължителност: 1 декември, 2006 – 31 март, 2008

Цел на проекта:
Целта на проекта е създаване на Регионален център за професионално обучение на работници от шивашката и кожарската промишленост в Русе, лицензиран за 15 професии и специалности в двата бранша, който да обслужва фирмите в Северния централен район за планиране и съседните области Силистра и Разград.

Местоположение: Русе, България

Резултати:

  • Институционално развитие на центъра за ПОО;
  • Координиране на ремонтни работи, спецификации и доставка на основните машини и технологични линии за оборудване на Центъра.

Партньор(и) по проекта:

  • Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе (водещ партньор)
  • РТИК, НСПО, Браншов съюз на производителите на лека промишленост – Русе, Браншов съюз на кожарската и кожено-обувната промишленост – България

Донор(и) на проекта:
Министерство на труда и социалната политика
Phare 2004/DATCN/ГРАНТОВЕ