VIOne Consultancy

contact@vioneconsult.nl

VIOne Consultancy Logo

VIOne Consulting е създадена през 2019 г. като частна компания, работеща в областта на обучението през целия живот, коучинг, менторство, дигитализация, психично здраве, услуги за деца с обучителни затруднения и интервенции в криза, обучение на възрастни и управление и развитие на човешките ресурси. Компанията оперира на територията на цяла Европа, в зависимост от проектите, които има.

Проекти

WE GET! - Женско предприемачество Откриване на нови перспективи

WE GET! – Женско предприемачество: Откриване на нови перспективи