Завършен проект

SUPPORT – Комбиниране на учебната програма с изискванията на работодателите

SUPPORT Комбиниране на учебната програма с изискванията на работодателите

Продължителност: 18 май, 2013 – 17 май, 2015

Схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO001-3.1.07 “Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”

Основна цел на проекта: Осигуряване на професионална квалификация и практически умения за млади специалисти с висше образование, отговарящи на изискванията на бизнес организациите, като по този начин се увеличат шансовете им за успешна реализация на пазара на труда.

Специфични цели:

 • Модернизиране и актуализиране на съществуващите учебни програми за всички курсове на бакалавърска степен по Бизнес и мениджмънт факултет в Русенски университет с пряко участие на бизнеса по начин, съответстващ на динамиката на пазара на труда, включително въвеждане на научната работа на учителите в процес на обучение.
 • Установяване на връзки между образованието и специализираните търсещи лица чрез включване на бизнес експерти в работни групи и органи за управление на факултета по бизнес и управление.
 • Модернизиране на преподавателските методи в факултета по бизнес и мениджмънт чрез въвеждане на нови интерактивни форми на практически упражнения и максимално използване на възможностите на специализираното информационно-комуникационно оборудване и продукти, използвани в учебния процес.
 • Засилване на мотивацията за подобряване на компетенциите на студентите и подобряване на техните практически умения чрез създаване на условия за разширяване и разнообразяване на съществуващите програми за обучение на факултета, организиране на посещения в реална работна среда и включване на бизнеса в учебния процес.

Очаквани резултати:

 • Проучени работни места и изисквания в региона;
 • Анализ на пазара на труда;
 • Проучвания за всяка професионална област – Администрации и управление, Икономика, Общо инженерство и Политология;
 • Организиране на компетенциите на завършилите професионални направления;
 • Анализира, актуализира и преразглежда 32 учебни програми въз основа на препоръките на бизнеса;
 • Разработени и оценени задачи за активните форми на обучение в сътрудничество с бизнеса;
 • Проучвания сред студентите и работодателите виждат ефективността на промените;
 • Разработени съвременни инструменти за обучение;
 • 8 посещения на ученици в реална работна среда;
 • 8 практически упражнения с участието на партньорите;
 • 8 теми за дисертация с участието на партньорите;
 • Осигурени най-малко 10 стажантски позиции от партньорите;
 • Договори за бъдещи партньорства, свързани с продължаване на действията.