Обучения за дигитална компетентност

Русенската търговско-индустриална камара разработва и предоставя цялостни обучения, насочени към развитие на дигиталната компетентност на служителите в предприятията. Нашата цел е да предоставим инструментите и знанието, необходими за успешна цифрова трансформация на всяка организация. Обученията се провеждат както присъствено, така и онлайн, и са съпроводени с практически примери и упражнения за работа с различни софтуерни решения.

  • Ангажираност и участие на служителите – Посредством обученията ние се стремим да създадем ангажираност и участие сред служителите. Уверени сме, че ангажиран и информиран персонал е ключов за успешната имплементация на нови технологии и работни процеси. Нашият подход включва не само теоретични занимания, но и интерактивни сесии, които стимулират креативността и иновациите.
  • Роля на ръководството – Успешната дигитална трансформация изисква активно участие и подкрепа от страна на ръководството на организацията. В нашите обучения, ръководителите получават конкретни насоки и методики за управление на промените, въвеждане на нови технологични решения и мотивиране на своите екипи.
  • Технологични фокус-групи – Обученията покриват широк спектър от софтуерни решения и технологии, като счетоводни и финансови системи, CRM системи, помощни бюра и платформи за електронна търговия. Така предприятията могат да избират конкретни модули, които отговарят на техните потребности и цели.
  • Практически софтуерни умения – Освен теоретичната подготовка, акцентът в нашите обучения е и върху практическите умения. Служителите получават възможност да се запознаят с конкретни софтуерни инструменти като софтуер за чат на живо, системи за отдалечен достъп и други, които са все по-важни в съвременната бизнес среда.

Вярваме, че тези специализирани обучения за повишаване на дигиталната компетентност са от ключово значение за всички наши клиенти, независимо от големината на тяхната организация или сектора, в който оперират. Ние сме ангажирани да предоставим нашите услуги с експертиза и отговорност, за да помогнем на всяка организация да направи успешни стъпки в своята дигитална трансформация.

Светослав Минчев

Координатор:


Светослав Минчев
Експерт маркетинг

За консултации:


Т: +359 895 890123
Е: sminchev@rcci.bg

Адрес:


бул. „Цар Фердинанд“ 3A,
Русе 7000