Получаване на фирмен префикс GS1 (бар код на стока)

GS1 е водеща международна организация, която разработва и внедрява глобални стандарти и решения с цел повишаване на ефективността по веригите за търсене и предлагане в различните отрасли по света. Официален представител на България в GS1 e Българската Търговско-Промишлена Палата. Дейностите по въвеждане, развитие и контрола по приложението на стандартите GS1 на национално ниво се изпълняват от GS1 България, със статут на Съвет към БТПП.

Основни дейности на GS1 България са:

Определяне на идентификационни номера на потребителите на Системата;
Упражняване контрол по приложение на Системата на територията на страната;
Организиране семинари и презентации по приложението на Системата;
Създаване и поддържа на база данни за своите членове под формата на регистър;
Представляване интересите на своите членове в GS1:
Извършване верификация на филмови оригинали и отпечатани баркодове.

Необходими документи за получаване на фирмен префикс GS1 и членство в GS1 България:

Молба-формуляр за получаване на фирмен префикс GS1 и членство в GS1 България;
Заверено от фирмата копие от съдебното решение за регистрация на фирмата и/или удостоверение за актуално състояние;
Подписан и подпечатан отчет за приходите и разходите за предходната календарна година. При подаване на молбата след м. септември, подписан и подпечатан отчет за приходите и разходите за деветмесечието на настоящата календарна година.


За получаване на номера GTIN-8:

Молба-формуляр за получаване на фирмен префикс GS1 и членство в GS1 България;
Заверено от фирмата копие от съдебното решение за регистрация на фирмата и/или удостоверение за актуално състояние;
Kопие от картата за ЕИК (БУЛСТАТ).


За получаване на глобални номера на локации (GLN) само за фирми които не притежават фирмен префикс GS1:

Молба-формуляр за получаване на фирмен префикс GS1 и членство в GS1 България;
Заверено от фирмата копие от съдебното решение за регистрация на фирмата и/или удостоверение за актуално състояние;
Kопие от картата за ЕИК (БУЛСТАТ).

Албена Генова (Нова)

Координатор:


Албена Генова
Експерт БТПП в РТИК

За консултации:


Т: +359 82 825878
Е: agenova@rcci.bg

Адрес:


бул. „Цар Фердинанд“ 3A,
Русе 7000