Разглеждане на арбитражните дела на АС при БТПП в РТИК

Една от основните функции на Русенската Търговско-Индустриална Камара (като регионална структура в мрежата на Българската Търговско-промишлена палата), е защита на интересите на бизнеса и съдействие при разрешаване на неговите проблеми. 

С последните изменения и допълнения в Устава и Правилника на АС при БТПП, се открива възможност за разглеждане на арбитражните дела на АС при БТПП в Регионалните палати/камари от единната национална система на БТПП, при изпълнение на съответните изисквания.

РТИК предоставя на клиентите на АС на БТПП зала за провеждане на открити арбитражни заседания по делата, осигурена с компютър, камера, екран, прожектор и достъп до интернет. 

С оглед изискванията на Гражданския процесуален кодекс, Устава на АС при БТПП и Правилника на АС при БТПП, Българската търговско-промишлена палата препоръчва на юридическите и физическите лица от региона при сключване на техните търговски и граждански договори да добавят клауза за арбитраж, описана по-долу.

Регионален арбитър:
Анатоли Петров Казаков – адвокат

  • Списък на арбитрите от регионалните листи на АС при БТПП – тук
  • Списък на арбитрите по вътрешни дела – тук 
  • Зала за провеждане на откритите арбитражни дела към РТИК – тук

Клауза за арбитраж, препоръчана от БТПП

„Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително тези, породени  или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти  или приспособяването му  към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд  при БТПП, като мястото на разглеждане на арбитражното дело да е в седалището на регионалната палата – гр. Русе  от единната национална система на БТПП, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения“.

  • Правилник на АС при БТПП – тук
  • Устав на АС при БТПП – тук
  • Тарифа за арбитражните такси и разноски по дела, които се разглеждат от АС при БТПП – 2019 – тук
Милен Добрев

Координатор:


Милен Добрев
Изпълнителен директор

За консултации:


Т: +359 82 825875
Е: mdobrev@rcci.bg

Адрес:


бул. „Цар Фердинанд“ 3A,
Русе 7000