Untitled design 2 1
|

Възможност за финансова подкрепа за семейни фирми и компании от творческите индустрии и занаятите по програма ПКИП

Семейните фирми, предприятията от творческите индустрии и занаятите имат възможност да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” в срок до 16 септември 2024г. Процедурата, която разполага с общ бюджет в размер на 117,5 млн. лв, цели да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите в тези компании, и по този начин да допринесе за повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие. Продължителността на всеки проект не трябва да надвишава 12 (дванадесет) месеца.

Какъв е размерът на финансовата подкрепа?

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по проектите е 15 000 лв., а максималният – 150 000 лв. Съфинансирането, което ще се предоставя по програмата, е до 75% за семейните предприятия и тези от творческите индустрии, а за фирмите от сектора на занаятите – до 85%.

Кой може да кандидатства?

Допустими за участие в процедурата са кандидати, които отговарят на следните критерии:

 • Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
 • Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2021 г.
 • Да са микро или малки предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия.
 • Да имат средносписъчен брой на персонала за 2023 г., който е ≥ 1 заето лице.
 • Да са семейно предприятие и/или предприятие с основна икономическа дейност в областта на творческите индустрии и/или предприятие, осъществяващо дейност, включена в Списъка на занаятите съгласно Приложение 1 към Закона за занаятите и чиито собственици са вписани със същата дейност в Националния регистър на занаятчиите.

Кои са допустимите дейности за финансиране?

 • Дейност 1 – насочена към подобряване на производствения капацитет на семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите. Включва придобиването на активи за производствения процес/процеса на предоставяне на услуги (дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи), както и инструменти и оборудване под стойностния праг на същественост за ДМА, осигуряващи подобряване на производствения капацитет на предприятието. Тази дейност задължително трябва да бъде разписана в проектното предложение;
 • Дейност 2 – насочена към подобряване на пазарното представяне на семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите чрез създаване на нов онлайн магазин за продуктите/услугите от дейността на компанията;
 • Дейност 3 – насочена към подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите. В рамките на тази дейност е възможно въвеждането на следните ИКТ системи/модули за подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в предприятието:
 • Система за управление на ресурсите (ERP система);
 • Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система);
 • Система/модул за управление на веригата за доставки;
 • Система/модул за управление на складовото стопанство (WMS система/модул);
 • Система/модул за управление на производството (MOM/MES система/модул);
 • Система за бизнес анализи (Business Intelligence система).
 • Дейност 4 – Консултантски услуги за подготовка на проектното предложение по процедурата.

Как можете да кандидатствате?

Кандидатстването се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване и подаване на Формуляра и придружителните документи чрез ИСУН, раздел „Европейски фондове при споделено управление (2021-2027)”, единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 16 септември 2024 г.

Научете повече за процедурата и условията за кандидатстване на страницата на ИСУН.

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност