Химкомедика Консулт ЕАД

Химкомедика Консулт ЕАД

Предмет на дейност: Консултантска дейност в областта на счетоводството, данъчното облагане, финансите, вътрешния контрол, инвестициите и преструктуриранията на компании; вътрешни одити на компании; консултиране и посредничество по сделки с компании и бизнеси; обучения на счетоводен и финансов персонал; търговско посредничество и комисионни сделки; всички други незабранени от закона дейности.

Край на съдържанието

Край на съдържанието