Брани-90 – Божидар Антонов ЕТ

Брани-90 – Божидар Антонов ЕТ

Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален,преработен илиобработен вид, ценни книги, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейности, търговско посредничество и представителство, сервизна дейност, вулканизация, разносна търговия, оказион и антиквариат, валутни сделки, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейности и предоставяне на услуги,производство…

Дунав Турс АД

Дунав Турс АД

Предмет на дейност: търговска и инвестиционна дейност в страната и чужбина, експлоатация, опериране и поддържане на пътнически кораби, счетоводно облужване, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети, финансови и маркетингови анализи и консултации на български и чуждестранни лица, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон.

Еко-Нова ЕООД

Еко-Нова ЕООД

Предмет на дейност: Горско стопанство и дърводобив; обществено хранене, информационни, компютърни и други услуги; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество; превозна, експорт, реекспорт; външнотърговска дейност и всяка дейност,…

Елф Супер ООД

Елф Супер ООД

Предмет на дейност: Извършване на сделки от всякакъв вид в страната и чужбина, включително да придобива и отчуждава в съответствие със закона и този договор недвижими и движими вещи, вещни права, ценни книги, права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау, авторски произведения и други обекти на интелектуална собственост, да придобива права от всякакъв вид и да…

Лигнум България ЕООД

Лигнум България ЕООД

Предмет на дейност: Производство на селскостопанска и горска продукция, преработка, съхранение и реализацията й, и предоставяне на услуги във връзка с това; търговска дейност на едро и дребно, внос, износ; други дейности и услуги, незабранени от закона.

Месалина ООД

Месалина ООД

Предмет на дейност: Производство и продажба на детска, дамска и мъжка конфекция; представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; производство и продажба на промишлени и хранителни стоки, в това число и алкохол и спиртни изделия /при спазване на законовите изисквания за това/; външнотърговска дейност; посредническа, комисионна, консигнационна търговска дейност; рекламна дейност; посредничество и…

Край на съдържанието

Край на съдържанието