Химекс ЕООД

Химекс ЕООД

Предмет на дейност: Внос и износ на различни видове стоки, суровини и материали, бартерни, експортни и реекспортни, компенсационни, многостранни, лизингови, снабдителски, обменни, транзитни, посреднически, комисионерски и други специфични вътрешни и външноикономически операции със суровини и материали, готови изделия, оборудване, резервни части, химикали и ресурси с производствено предназначение за леката промишленост и другите отрасли, посредничество, представителство…

Химкомедика Консулт ЕАД

Химкомедика Консулт ЕАД

Предмет на дейност: Консултантска дейност в областта на счетоводството, данъчното облагане, финансите, вътрешния контрол, инвестициите и преструктуриранията на компании; вътрешни одити на компании; консултиране и посредничество по сделки с компании и бизнеси; обучения на счетоводен и финансов персонал; търговско посредничество и комисионни сделки; всички други незабранени от закона дейности.

Химкон ЕООД

Химкон ЕООД

Предмет на дейност: Външна и вътрешна търговия, представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина /без процесуално представителство/, производствена дейност в областта на леката, хранително – вкусовата, преработвателната, химическата и фармацефтичната промишленост и селскосто стопанство, консултантска дейност и реклама /без кино и печат/.

Химснаб БГ АД

Химснаб БГ АД

Предмет на дейност: Отдаване под наем на недвижими имоти и предоставяне на товаро-разтоварни, складови, логистични и друг вид услуги; внос, износ, реекспорт, бартерни, комисионни, посреднически и други специфични вътрешни и външнотърговски сделки; търговия на едро и дребно със суровини, материали, продукти и други стоки; лизинг, консигнация, финансов и стоков маркетинг; представителство и посредничество на местни…

Христина Миланова – Хрисмил ЕТ

Христина Миланова – Хрисмил ЕТ

Предмет на дейност: Ораганизация и експлоатация на електронни, механични и забавни игри, търговия на дребно. Допълнителен предмет на дейност- туризъм в страната и чужбина, посредничество и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, външноикономическа дейност, търговия в страната и чужбина, хотелиерство и ресторантъорство, организиране и експлоатация на малки и средни предприятия в областта…

Чарлино – Чавдар Иванов ЕТ

Чарлино – Чавдар Иванов ЕТ

Предмет на дейност: Импресарска дейност, аудиовизуална дейност с изключение на забранените от закона, заснимане с видиокамера на ритуали, сватбени тържества, спортни състезания, концерти за лично ползуване на участниците в тях, таксиметрови превози, звукозаписи и продажба на същите, търговска и търговско-посредническа дейност. Импресарска и продуцентска дейност в страната и чужбина, вътрешна и външна търговия, бартерни сделки…

Юлиус ЕООД

Юлиус ЕООД

Предмет на дейност: Инженерингова, ремонтна, консултантска, проектантска, монтажна, търговска и дистрибуторска дейност и услуги в областта на машиностроенето, леката промишленост, селското стопанство, туризма; ел.обзавеждане и ел.оборудване на промишлени и битови сгради; бартерни сделки; машиностроене; производство и търговия с програмни продукти и ноу-хау; рекламна дейност; външнотърговска дейност; организиране на електронни и развлекателни игри; посредническа дейност и…

Край на съдържанието

Край на съдържанието