Браншови съюз на производителите от леката промишленост

branch_union.rousse@abv.bg

Branch Union of Light Industry Producers logo

„Браншови съюз на производителите от леката промишленост гр. Русе“ е обединение на работодателите от бранш “Облекло и текстил” в Русенска област. Основните цели, с които е създадено, са: защита правата, професионалните и социални интереси на членовете си; развитие на колегиалност и сътрудничество в отношенията между членовете си – представителите на бранша “Конфекция и текстил”; популяризиране дейността на членовете на сдружението, установяване на професионални контакти, обмен на информация и сътрудничество със сродни институции; организация и подпомагане на членовете си чрез организиране на семинари, курсове, консултации и други форми за повишаване професионалната подготовка и усъвършенстване на членовете, включително и чрез привличане, като консултанти и лектори чуждестранни партньори от бранша “Конфекция и текстил”; издигане общественото положение и професионалния статут на членовете си в обществото. Към настоящия момент членове на Браншовия съюз са 50 фирми с над 6000 работници и служители и Професионалната гимназия по облекло с колектив от 75 учители и служители и 595 ученици.

Проекти

Creation of a Regional Center for professional training of workers for the sewing and leather industry

Създаване на Регионален център за професионално обучение на работници за шивашката и кожарската промишленост