Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия

Business Support Centre for Small and Medium Enterprises logo

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе е регистриран през януари 1996 като неправителствена организация с нестопанска цел. Основната му цел е да подкрепя с всички налични средства бизнеса в Северен Централен Регион, особено малките и средни предприятия от региона, да стимулира тяхното развитие, както и да координира, обединява и допълва дейността на всички организации и структури, подпомагащи малките и средни предприятия и да установява контакти на местно, национално и международно ниво.

БЦП МСП подобрява контактите, ориентирани към ефективна комуникация между организациите и структурите, подпомагащи малките и средните предприятия на местно ниво, както и между такива от други региони на страната и чужбина. Играе важна роля по отношение на улесняването на контактите между малките и средни предприятия и гореспоменатите структури и организации, относно дефиниране на проблеми и предизвикателства, информационна поддръжка и пренасочване или решаване на проблемите и предизвикателствата в самия Бизнес център, ако това е в рамките на компетентността му.

От 2008 БЦП МСП – Русе е организация домакин на Enterprise Europe Network – най-голяма мрежа в света в подкрепа на бизнеса и иновациите, създадена от Европейската комисия. Enterprise Europe Network помага на бизнеса да създава и въвежда иновации и да се развива в международен мащаб. Мрежата е активна в цял свят, като обединява експерти от организации-домакини, които са известни с отличните си постижения в подкрепата на бизнеса.

Проекти

ENVICONTEH – Integrated systems for monitoring and control of wastewater, quality and security of textile products traded in Romania and Bulgaria

ENVICONTEH – Интегрирани системи за мониторинг и контрол на отпадъчните води, качеството и сигурността на текстилните продукти, търгувани в Румъния и България